Centrum Handlowe

Centrum udanych zakupów

Kategoria:
Regulamin akcji
Zrób zakupy, zbierz paragony, odbierz paczkę świąteczną

§ 1

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Akcji jest Świt Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Sikorskiego 5 (Organizator)
2. Miejscem przeprowadzenia Akcji jest Centrum Handlowe Świt w Tarnowie, ul. Kościuszki 1.
3. Akcja ma charakter wewnętrzny – odbywa się na terenie Centrum Handlowego Świt i jest przeznaczona dla jego Klientów.
4. Czas trwania Akcji – od 18 do 22 grudnia 2018 r do wyczerpania zapasów Nagród (100 paczek świątecznych do rozdania),
5. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia trwania, bądź odwołania Akcji bez podania przyczyny.

§ 2

Warunki i zasady przeprowadzenia Akcji
    1. Warunki Akcji

Akcja ma cel reklamowy.
a) Uczestnikiem Akcji może być pełnoletnia osoba fizyczna
b) w celu wzięcia udziału w Akcji niezbędne jest, w czasie jej trwania, dokonanie zakupów na łączną kwotę co najmniej 250 zł (paragony mogą się łączyć a co najwyżej 3 szt) w okresie od dnia 18 do 22 grudnia 2018 r a następnie zgłoszenie się z paragonami do Biura reklam i Ogłoszeń Temi znajdującego się na parterze CH Świt i okazanie ww paragonów. Paragony zostaną ostemplowane na odwrocie pieczątką Organizatora i zrobiona zostanie ich kserokopia.
c) Uczestnik Akcji, który przestawi paragony, spełniające wymogi niniejszego Regulaminu, otrzyma Nagrodę w postaci Paczki Świątecznej.  
e) Jeden paragon może uczestniczyć w Akcji tylko jeden raz.
f) Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia puli nagród o inne nagrody.
g) z przekazania nagrody sporządzony zostanie protokół zawierający takie dane Uczestnika jak : imię i nazwisko, adres. PESEL,.
h) Dane osobowe przekazane Organizatorowi Akcji który jest ich administratorem, przez Uczestników Akcji przy sporządzaniu protokołu będą przetwarzane w celu i w zakresie przeprowadzenia Akcji oraz przekazania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Podpisanie przez Uczestnika protokołu przekazania nagrody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Każdy Uczestnik Akcji ma prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania, Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz U 2018 poz 1000 z późn.zm.)
i) Ilość nagród jest ograniczona (100 szt). O przyznaniu nagrody decyduje kolejność przedstawienia paragonów spełniających wymagania Regulaminu.
j) Z Akcji wyłączone są następujące sklepy : Tesco, Kantor wymiany Walut, Apteka, Biuro Podróży, Poczta Polska.

§ 3

Postanowienia końcowe
1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień.
2. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie www.swit.pl i w widocznym miejscu w CH Świt.
3. Niniejsza Akcja nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 r o grach i zakładach losowych.
4. Udział w Akcji oznacza, że jej Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Akcji i akceptuje wszystkie zasady Akcji zawarte w Regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w CH Świt i na stronie www.swit.pl
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Lokalizacja

ul. Kościuszki 1
33-100 Tarnów
Telefon: 14-68-48-801

Doskonała lokalizacja w centrum miasta, w pobliżu dworców PKP i PKS oraz przystanków wszystkich niemal linii autobusowych komunikacji miejskiej i podmiejskiej, czyni Centrum Handlowe "ŚWIT" jednym z najatrakcyjniejszych dużych obiektów handlowych Tarnowa.