Centrum Handlowe

Centrum udanych zakupów

Kategoria:

Regulamin wydawania i korzystania z Kart Podarunkowych CH ŚWIT

§ 1
Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z kart podarunkowych C. H. Świt, w szczególności prawa i obowiązki użytkowników w/w kart oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności wystawcy kart.

§ 2
Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
1. Wystawca - Świt spółką z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Sikorskiego 5, tel. 14 68 48 801, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000041488, NIP 873-000-52-44, Kapitał zakładowy 232 500 PLN, Kapitał wpłacony 232 500 PLN
2. Cennik – stanowiący załącznik nr 1. do Regulaminu cennik Kart;
3. Karta – będąca własnością Wystawcy i wydana na okaziciela karta podarunkowa C. H. Świt, w formie zmaterializowanej (plastikowa) umożliwiająca Klientowi dokonywanie zakupów w Centrum Handlowym do wysokości jej i w okresie jej ważności, który wynosi 5 lat.
4. Klient – posiadacz karty, w tym także Nabywca;
5. Nabywca – osoba, która opłaciła wydanie Karty;
6. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

§ 3
Sposób nabycia i zwrotu karty

1. Kartę można nabyć w Biurze Ogłoszeń Temi – parter C. H. Świt, pon.-pt. 9-20, sob. 9-17
2. Karta nie podlega zwrotowi chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy dotyczące ochrony konsumentów stanowią inaczej.
3. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.
4. Do Kart nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

§ 4
Sposób zapłaty Kartą

1. Płatność przy użyciu Karty następuje poprzez okazanie i pozostawienie karty, w chwili zapłaty za towary na stoiskach C. H. Świt – z wyłączeniem stoiska: Rossman, Tesco, Apteka, Biura Podróży, Kantor, Poczta Polska, Totalizator Sportowy, T-mobile, Kolektura Lotto, Smoker Shop.
2. W przypadku gdy cena towarów wybranych przez Klienta przewyższa kwotę Salda, Klient jest zobowiązany i uprawniony do dopłaty brakującej części ceny w sposób honorowany w Sklepie.
3. W przypadku gdy cena towarów wybranych przez Klienta jest niższa niż kwota Salda Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi bądź Nabywcy pozostałej na Karcie kwoty Salda i tym samym niewykorzystane przez klienta Saldo pozostaje na karcie.

§ 5
Prawa i obowiązki Klienta i Nabywcy

1. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Karty innym osobom i tym samym zobowiązany jest dopełnić starań uniemożliwiających wejście w posiadanie Karty przez osoby nieupoważnione.
2. Klient jest zobowiązany dbać o należyty stan techniczny Karty.
3. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu.

§ 6
Uprawnienia i odpowiedzialność Wystawcy

1. Wystawca ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty Kartą w przypadku gdy:
a. upłynął termin ważności Karty;
b. otrzymał on wiarygodną informację, że Klient wszedł w posiadanie Karty w sposób bezprawny;
c. poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Karta została przerobiona w sposób przez niego nieautoryzowany bądź sfałszowana;
d. uszkodzenia Karty, które uniemożliwia odczytanie zapisanych na niej danych, w szczególności danych o kwocie.

§ 7
Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Kart winny być zgłaszane w Biurze Ogłoszeń Temi – parter C. H. Świt, pon.-pt. 9-20, sob. 9-17
2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
3. Wystawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Wystawcy dodatkowych informacji. W takim wypadku powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
4. Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Klientów będących konsumentami a przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8
Ochrona danych

1. Wystawca przetwarza, z zastrzeżeniem dane osobowe Nabywcy w zakresie umożliwiającym prawidłowe rozliczenie nabycia Karty.
2. Wszystkie dane osobowe w rozumieniu niniejszego paragrafu są przetwarzane przez Wystawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniona w Biurze Ogłoszeń Temi – parter C. H. Świt, pon.-pt. 9-20, sob. 9-17 oraz pod adresem www.swit.pl , w sposób umożliwiający jej zapisanie na komputerze lub nośniku bądź wydrukowanie.
2. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mają wpływu na uprawnienia Nabywców Kart już wydanych i Klientów z takich Kart korzystających.

3. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.06.2020 r.

Lokalizacja

ul. Kościuszki 1
33-100 Tarnów
Telefon: 14-68-48-801

Doskonała lokalizacja w centrum miasta, w pobliżu dworców PKP i PKS oraz przystanków wszystkich niemal linii autobusowych komunikacji miejskiej i podmiejskiej, czyni Centrum Handlowe "ŚWIT" jednym z najatrakcyjniejszych dużych obiektów handlowych Tarnowa.